Alleman

Privacy Policy

Jeugdhuis Alleman vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdhuis Alleman vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als jeugdhuis Alleman vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Jeugdhuis Alleman vzw
Zandgroeflaan 2 ,1160 Oudergem
jeugdhuisalleman@live.be


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten, leveranciers en overheden


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door jeugdhuis Alleman vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van jeugdhuis Alleman vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over onze activiteiten (toestemming betrokkene)
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer of betalingen
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging


Verstrekking aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en mailhosting)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Koepelorganisatie JHOB vzw
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren
 • Externe opleiders of vormingsmedewerkers
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en zorgen we dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken


-16 jarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

jeugdhuis Alleman vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens jeugdhuis Alleman vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een toegangsbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou ze direct te laten overdragen aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan jouw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be


Wijziging privacyverklaring

Jeugdhuis Alleman vzw kan haar privacyverklaring wijzigen.