AntwerpPhoto vzw

Privacy Policy

AntwerpPhoto hecht veel belang aan jouw privacy. In onderstaande privacy policy lees je hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en waarvoor we ze gebruiken.

 • Persoonlijke gegevens: over welke gegevens praten we dan?

  Wettelijk gezien gaat het over gegevens en informatie van een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’. Dit kan gaan van jouw naam en contactgegevens tot een foto, code, bankrekeningnummer of ander soort persoonlijke informatie.

  Let wel: het begrip persoonlijke gegevens reikt breder dan enkel gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. Ook gegevens van professionele of openbare aard vallen daaronder.

  Naast gegevens van natuurlijke personen kunnen ook persoonlijke gegevens van rechtspersonen of verenigingen worden verzameld

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  Door middel van jouw persoonlijke gegevens kunnen we onze dienstverlening gericht afstemmen op jouw noden en wensen. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om op een vlotte manier nuttige informatie met je te delen.

 • Is het verplicht om persoonlijke gegevens achter te laten?

  Neen. Je beschikt over de volledige keuzevrijheid om persoonlijke gegevens al dan niet met ons te delen. Indien je beslist om dit niet te doen, bestaat de kans dat onze communicatie naar jou toe iets stroever dan gebruikelijk verloopt.

  Hou je het liever stroef? Onderaan elke uitgestuurde communicatie plaatsen we de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige communicatieboodschappen.

 • Delen we deze gegevens met derden?

  Wederom neen, maar we plaatsen hier een kleine kanttekening bij. We houden persoonlijke gegevens in eerste instantie voor ons, maar er zijn twee uitzonderingen:

  * Mailchimp, een marketing platform dat we gebruiken om directe mailings op een vlotte en mooie manier te verzorgen.
  * Eventbrite, een event technology platform dat we gebruiken om de ticketing aangenaam te laten verlopen.

  Mailchimp en Eventbrite garanderen op hun beurt dat jouw gegevens behandeld worden volgens de Safe Harbour Principles, waardoor de verwerkingswijze overeenstemt met Belgische en Europese wetgeving ter bescherming van de privacy.

 • Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

  De verzameling van persoonlijke gegevens gebeurt op verschillende manieren: door onze website te bezoeken en je in te schrijven op onze nieuwsbrief, klant te worden van AntwerpPhoto of contact op te nemen met ons.

 • Welke informatie verzamelen we exact?

  Onze verzameling beperkt zich tot:

  * Contactgegevens en gegevens ter identificatie: mailadres, naam en voornaam.
  * Cookies.
  * Tijdens het evenement: camerabeelden opgenomen in functie van beveiliging.
  * IP-gegevens bij het bezoeken van onze website.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

  AntwerpPhoto vzw is verantwoordelijk voor de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens enkel voor de eerder vermelde gerichte dienstverlening en veiligheidsdoeleinden.


 • Wat bij schending van je rechten?

  Ben je van oordeel dat AntwerpPhoto vzw jouw recht op privacy heeft geschonden, dan kan je in eerste instantie per mail contact opnemen. We zullen er alles aan doen om de vermeende schending recht te zetten. Wanneer een onderlinge schikking niet mogelijk is, kan je terecht bij de privacycommissie voor meer informatie.

ENGLISH

AntwerpPhoto values your privacy. The present privacy policy explains how we collect, store and use your personal data.

What is meant by ‘personal data’?

Legally speaking this is data and information belonging to an ‘identified or identifiable natural person’. This can range from your name and contact details to a picture, a code, a bank account number or another type of personal information.

Attention: the concept of personal data goes beyond mere data from your private life. Data of a professional or public nature is also included.

In addition to data of natural persons, personal data of legal entities or associations can also be collected.


Why do we collect this data?

Your personal data enables us to gear our service to your needs and wishes. In addition, it makes it easy to share useful information with you.

Is leaving your personal details compulsory?

No. Whether or not you wish to share personal data with us is entirely up to you. If you decide not to do so, our communications with you may be somewhat less smooth than usual.

Less smooth sounds like a good idea? At the bottom of every communication we send out there is a link you can click to unsubscribe from future news updates.

Do we share this data with third parties?

Again, the answer is no but we do have a small observation. We store personal data primarily for our own use but there are two exceptions:

* Mailchimp, a marketing platform we use to send out direct mailings in a practical and visually pleasing way.
* Eventbrite, an event technology platform we use to ensure an agreeable ticketing experience.

In turn, Mailchimp and Eventbrite guarantee treatment of your data in accordance with Safe Harbour Principles, making their processing method compliant with Belgian and EU legislation on the protection of privacy.

How do we collect personal data?

The collection of personal data takes place in several ways: by visiting our website and registering to our newsletter, by becoming an AntwerpPhoto customer or by contacting us.

What information do we collect exactly?

We only collect:

- Contact and identification details: email address, first and last name.
- Cookies.
- During the event: camera footage recorded for safety purposes.
- IP information when visiting our site.

Who is responsible for the processing?

Antwerp Photo vzw takes care of the processing and only processes your personal data for the above-mentioned service and safety purposes.

What if your rights are violated?

If it is your opinion that AntwerpPhoto vzw has violated your privacy then we recommend that you contact us by email. We will do everything in our power to rectify the alleged violation. If we are unable to come to an understanding then you can contact the privacy commission for more information.